Close
Kategorier
  Filters
  Inkl/eks MVA
  Søk

  Betingelser

  1. Generelt

  Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder ved ethvert kjøp av varer og tjenester fra E. Lund Maskin AS, og kan kun fravikes ved skriftlig avtale.

  2. Pris/Tilbud

  Alle priser gjelder FCA Nesttun, eksklusiv merverdiavgift, spesialemballasje og montering. Når intet annet er nevnt er tilbudet gjeldende i 30 dager etter tilbudets dato. Prisendringer som følge av endringer i valutakurser, offentlige toll og avgifter m.v. som selgeren ikke kan påvirke, skal komme i tillegg/fradrag til den avtalte pris.

  3. Kvalitet/Kvantum/Tekniske opplysninger

  Alle illustrasjoner, tegninger, tekniske data, så som mål, vekt, yteevne, kraftbehov m.v., oppgitt i brosjyrer eller kataloger tjener kun som veiledning og er kun bindende i den grad tilbudet/avtalen uttrykkelig henviser til dem. Avtalte kvanta tillates over-/underlevert med +/-10 dersom intet annet er skriftlig avtalt. Dersom kjøper ved verkslevering ikke spesifiserer innen avtalt tid, har selger rett til, etter forutgående varsling, å annullere avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk.

  4. Levering

  Varer leveres FCA Nesttun, dersom annet ikke er avtalt. For varer som ikke er lagervare er oppgitte leveringstider å betrakte som veiledende. Selger plikter å opplyse kjøper om endring i leveringstid så snart dette kommer til hans kunnskap. Overskridelse av veiledende leveringstid gir ingen rett til heving av kjøpet, og det betales ingen form for erstatning. Eventuell avtale om konvensjonalbot må inngås skriftlig for den enkelte leveranse for å være gyldig.

  5. Reklamasjoner/undersøkelsesplikt

  Reklamasjoner som etter kjøpelovens §32 skal skje innen rimelig tid, må være kommet frem til selger senest 14 dager etter at varen er mottatt. Selgeren er pliktig til å undersøke salgsgjenstanden straks. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når varen er montert og prøvekjørt anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks mangelen er konstatert, dog senest 12 måneder etter levering. Enhver reklamasjon må være skriftlig og i overensstemmelse med kjøpelovens krav innholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg mangelen.

  6. Garanti og ansvar

  E. Lund Maskin AS garanterer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. Selger skal uten kostnad for kjøper utbedre eventuelle mangler som følge av material- eller fabrikasjonsfeil. Kjøperen plikter å gi selger nødvendig tid til å avhjelpe mangelen, samt å stille varen til rådighet for selger gjennom eventuell demontering og transport til selgers verksted. Våre forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen eller hvis mangelen er oppstått gjennom ukyndig montering eller bruk. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av de leverte produkter. Under ingen omstendigheter har selger ansvar for indirekte tap eller følgeskader, så som produksjonstap, skade på person, gods m.v.

  7. Fritaksgrunner (Force majeure)

  Følgende omstendigheter skal betraktes som fritaksgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Arbeiderkonflikt, militær mobilisering, krig, brann, transportvanskeligheter, valutarestriksjoner og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, såfremt deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutsees ved avtalens inngåelse

  8. Avbestilling

  Kjøperen har kun rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Ved bestilling må kjøper dekke alle omkostninger ved avbestilling. Lagerførte varer kan kun avbestilles uten omkostninger dersom dette kan skje uten ulempe eller tap for selger.

  9. Retur

  Retur kan kun skje etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Returen skal skje for kjøperens regning og risiko. Varene skal returneres i ubeskadiget originalemballasje, vedlagt returmelding når varen er kjøpt, eventuelt kopi av faktura eller pakkseddel. Det er en forutsetning for retur at varen ikke er tatt i bruk eller har vært montert, og at varen alders- og bruksmessig tilfredsstiller kvalitetskravene til tilsvarende ny vare. Ved retur vil det som oftest påbeløpe returomkostninger som vil bli belastet kjøper sammen med alle frakter som påbeløper returen. Spesialbestillinger eller spesialfabrikkerte varer tas ikke i retur.

  10. Betaling

  Betaling skal skje netto pr. 15 dager fra fakturadato dersom ikke annen kredittid er avtalt. Ved forsinket betaling påløper renter etter de til enhver tid gjeldene bestemmelser om morarenter. Ved gjentatt betalingsmislighold forbeholder selger seg å kunne si opp et løpende kredittforhold.

  11. Eiendomsforbehold

  De leverte varer forblir selgers eiendom inntil de er fullt betalt. Aksept eller annen tilsvarende oppgjørsform anses ikke som betaling før full innfrielse foreligger.

  12. Tvistespørsmål

  I tvistespørsmål gjelder selgers verneting for begge parter.

  13. Angrerett/Retur

  Ved kjøp over internett gir angrerettloven deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter mottatt leveranse. Ønsker du å returnere varer må du fylle ut angrerettskjema før varene returneres. Varene returneres ubrukt og innpakningen må være intakt. Er det feil eller skade på leveransen, kontakt oss for retur.

  Utdrag fra angrerettloven:

  Angrerettloven gjelder ikke når den samlede kontraktsummen inkl. frakt og tilleggskostnader er under kr. 300. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. Angrerettloven gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet stand og mengde. Returkostnader bæres av kjøper.

  Uavhentede pakker.

  Dersom pakken ikke blir hentet og du forholder deg passiv vil du ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til angrerettloven, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 200. Dette for å dekke våre kostnader. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kontakt Forbrukerrådet.